16. SFPS “Noma” – būtiskas nianses

 
21.11.2018.
 
Jau ar 2019. gada 1. janvāri 16. SFPS “Noma” būs piemērojams obligāti. Šis standarts ir īpaši nozīmīgs nomniekiem, jo tas faktiski pielīdzina šī brīža operatīvo nomu finanšu nomai, tātad praktiski visas nomas būs jāuzrāda bilancē. Līdzīgi citiem SFPS, arī šis standarts būs jāpiemēro visiem tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai kuru mātes sabiedrība pieprasa grupas pārskatu vajadzībām sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS. Šajā rakstā – par galvenajām 16. SFPS iezīmēm, kas attiecas uz nomnieku.
 
Kas ir noma?
 
Noma pastāv, ja ir identificējams aktīvs un pircējam ir tiesības gūt praktiski visus ekonomiskos labumus no aktīva izmantošanas tā lietošanas perioda laikā. Lai atvieglotu uzskaiti, tiek atļauts neuzskatīt par nomu tādu aktīvu nomu, kas ir īstermiņa (termiņš nepārsniedz 12 mēnešus) vai zemas vērtības (jauna aktīva vērtība nepārsniedza USD 5 000). Nomas sadalījums operatīvajā un finanšu nomā vairs nav attiecināms uz nomnieku, tādēļ nomnieka pieeja visu nomu uzskaitei ir vienāda.
 
Nomu atzīst nomas darījuma uzsākšanas datumā. Nomas termiņu nosaka, ņemot vērā gan neatceļamo nomas periodu, gan iespēju pagarināt vai atcelt nomu, vērtējot šādas iespējas ticamību un nodomu to izmantot.
 
Kas veido nomas saistību un kas jāņem vērā, to aprēķinot?
 
Nomas saistība ir visu paredzamo nomas maksājumu tagadnes vērtība. Tā ir daļa no finanšu saistībām un tai piemēro visas tās prasības, kas attiecas uz finanšu saistībām. Nomas saistību sākotnējās atzīšanas brīdī veido –
  • fiksētās nomas maksas;
  • tās mainīgās nomas maksas, kas piesaistītas likmei vai indeksam (piemēram, inflācijai);
  • izpirkuma iespēja, ja tā ir paredzama;
  • soda naudas, ja tās ir paredzamas;
  • jebkādas citas atlikušās vērtības garantijas, ko nomnieks ir sniedzis iznomātājam.
Nomas saistību atzīst nomas maksājumu tagadnes vērtībā. Nosakot tagadnes vērtību, ir jāpiemēro vai nu tā procentu likme, kas iekļauta nomas līgumā, vai arī pielīdzināmu aizdevumu likme, ja līgumā nav iekļauta procentu likme.
 
Pēc sākotnējās atzīšanas nomas saistībai atzīst procentu izdevumus pēc efektīvās procentu likmes. Par nomu veiktie atbilstošie maksājumi samazina nomas saistību un vairs tieši neparādās peļņas vai zaudējumu aprēķinā.
 
Kas ir lietojumtiesības aktīvs un kā to uzskaita?
 
Lietojumtiesības aktīvs (angl. right-of-use asset) ir bilances ilgtermiņa postenis, kas pielīdzināms nemateriālajam aktīvam, pamatlīdzeklim vai ieguldījuma īpašumam, un norāda vērtību, kas attiecas uz nomnieka tiesībām kādu laiku lietot nomas objektu.
 
Lietojumtiesības aktīvs sastāv no nomas saistības, nomas priekšapmaksām, atjaunošanas izmaksām un ar nomas līguma slēgšanu saistītām sākotnējām tiešajām izmaksām. Atjaunošanas izmaksām (piemēram, telpu remonts pirms pārvākšanās nākotnē, ja tas paredzēts līgumā) veido uzkrājumu bilances saistību sastāvā.
 
Pēc sākotnējās atzīšanas lietojumtiesības aktīvu nolieto un pakļauj vērtības samazinājuma izvērtējumam tāpat kā jebkuru citu uzņēmuma īpašumā esošu ilgtermiņa aktīvu.
 
Ko darīt, ja mainās nomas līgums vai sākotnējās atzīšanas brīdī izdarītie pieņēmumi?
 
Veicot izmaiņas nomas līgumā vai mainoties pieņēmumiem, kas izdarīti, sākotnēji aprēķinot nomas saistību vai lietojumtiesības aktīvu, ir jāveic pārrēķins, attiecīgi koriģējot nomas saistību un lietojumtiesības aktīvu.
 
Jaunā standarta piemērošana
 
Standarts ir sākotnēji ieviešams –
  • vai nu retrospektīvi, t.i., pilnībā mainot visus salīdzinošos rādītājus,
  • vai arī ar atviegloto pieeju, t.i., uzrādot izmaiņas pašu kapitālā 16. SFPS sākotnējās piemērošanas brīdī.
Jāņem vērā, ka standarts pieprasa pārskatīt arī pirms 2019. gada noslēgtos nomas līgumus.
 
No teorijas viedokļa jaunais nomas standarts nav sarežģīts, bet prasa no nomniekiem ļoti nozīmīgu sagatavošanās darbu, pārskatot un apkopojot visus nomas līgumus, kā arī aprēķinot nomas saistību un lietojumtiesības aktīvu.
 
Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par 16. SFPS prasībām, aicinām piedalīties PwC rīkotajā seminārā šā gada 4. decembrī (pieteikties šeit).

 

 
Kontaktinformācija
Terēze Labzova-Ceicāne
PwC Revīzijas nodaļas vecākā projektu vadītāja
tereze.labzova@pwc.com

Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019