Uzņēmuma darbības risku pārvaldība – konkurētspējas pārbaude

2018. gada aprīlis
 

Finanšu pakalpojumu tirgus šobrīd piedzīvo pastāvīgas pārmaiņas, un spēja pielāgoties jauniem izaicinājumiem ir kļuvusi par būtisku uzņēmumu darbības nosacījumu. Notiek normatīvā regulējuma pilnveidošana, lai uzlabotu līdzsvaru starp sabiedrības un uzņēmumu interesēm, turklāt tirgus dalībnieku spēku samērs un darbības nosacījumi atšķiras no situācijas kaut vai pirms dažiem gadiem.

 

Pieaug normatīvā regulējuma slogs
 
Tradicionālajās banku un apdrošināšanas pakalpojumu nozarēs mēs redzam konsolidāciju, turpretī mazāk regulēto un neregulēto finanšu pakalpojumu sniedzēju skaits turpina pieaugt. Lai gan šiem uzņēmumiem ir atšķirīgi darbības mērķi un izaugsmes pamati, to turpmākā darbība ir atkarīga no tā, kā tie pārvaldīs savus riskus saistībā ar atbilstību normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar jaunāko PwC veikto uzņēmēju aptauju 86% pasaules banku un kapitāla tirgus dalībnieku ir norūpējušies par normatīvā regulējuma pieaugošo slogu.
 
Uzņēmuma darbība var būt pakļauta neskaitāmiem riskiem, piemēram:
 • konkurences tiesību pārkāpums – konkurentu starpā panākta vienošanās par komisiju maksu vai klientiem izvirzāmiem nosacījumiem;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpums, kur klienta naudas līdzekļu izcelsmes pārbaude tiek veikta formāli vai darījumu partneri netiek pietiekami pārbaudīti;
 • nodokļu tiesībām neatbilstoša darījuma partneru izpēte;
 • klienta datu prettiesiska izmantošana, nesaņemot atbilstošu piekrišanu;
 • uzņēmums sniedz jaunu finanšu pakalpojumu, nesaņemot attiecīgo darbības licenci/atļauju.
 
Risku pārvaldība – galvenā prioritāte un lielākais izaicinājums
 
Ikviena šāda pārkāpuma gadījumā uzņēmuma darbība var tikt faktiski apturēta vai būtiski iedragāta ar miljonos mērāmu naudas sodu, tāpēc šo risku pārvaldība ir jāiekļauj uzņēmuma īpašnieku un valdes darba kārtības galvenajās prioritātēs. Taču praksē mēs joprojām konstatējam pārkāpumus visu mērogu uzņēmumos. Pārsvarā gadījumu par šiem pārkāpumiem uzņēmumu vadītāji nav tikuši informēti un galvenais cēlonis ir nepietiekama risku uzraudzība un izpratnes trūkums par normatīvā regulējuma ietvaru.
 
Juridisko risku pārvaldībā izplatītākie trūkumi no mūsu pieredzes:
 • nepietiekami resursi vai piekļuve zināšanām par specifiskiem juridiskiem riskiem;
 • juridiskās funkcijas un risku pārvaldības funkcijas nenošķirtība;
 • uzņēmuma vadības nepietiekama iesaiste risku pārvaldībā;
 • informācijas tehnoloģiju neizmantošana cilvēcisko risku mazināšanā;
 • nesistemātiski risku auditi;
 • nepiemērota rīcība krīzes situācijas pārraudzībā.
Ieguldījumi risku pārvaldībā sniedz būtiskus ieguvumus ilgtermiņā attiecībā uz nākotnes ieņēmumu stabilitāti, uzņēmuma vērtības paaugstināšanos, valdes locekļu atbildību, kā arī uzņēmuma reputāciju un sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem. Kaut arī šie ieguvumi ir kvalitatīvi un nav vienotas metodes to ietekmes novērtēšanā, tiem ir tieša ietekme uz uzņēmumu finanšu vērtību uzņēmuma iegādes gadījumā.
 
Uzņēmuma rīcībai, ieguldot risku pārvaldībā, bieži vien ir divi motīvi – nepieciešamība saglabāt konkurētspēju vai uzlabot savu reputāciju nozarē. Attiecībā uz pēdējo uzņēmuma komunikācijai ar valsts uzraugošajām iestādēm ir izšķiroša loma, ko apliecina arī pašlaik notiekošais intensīvais dialogs starp finanšu sektora uzņēmumiem un valsts pārvaldi.
 
Efektīva risku pārvaldība ir izaicinājums ikvienas nozares uzņēmumam jebkurā valstī. Lai tiktu ar to galā, ir nepieciešami ne tikai zinoši nozaru speciālisti, bet arī cilvēki ar pieredzi risku revīzijā, biznesa konsultācijās un informācijas tehnoloģijās. Normatīvā regulējuma prasību pilnveide ir nepārtraukts process un izmaiņu neveikšana risku pārvaldes metodē ir risks pats par sevi.
 
Kontaktinformācija
Māris Butāns
PwC Legal
Banku un finanšu tiesību jurists
maris.butans@pwc.com
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019