ES PVN komitejas secinājumi par PVN piemērošanu ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem (non-performing loans)

01.08.2017
 
Šā gada 9. februārī ES PVN komiteja ir publicējusi savu redzējumu, kā būtu piemērojams PVN darījumiem, kas saistīti ar ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem (INA), tostarp šādu aizdevumu pārdošanai un apkalpošanai gan no pārdevēja, gan no pircēja viedokļa. Ņemot vērā šādu darījumu apjoma straujo pieaugumu, komiteja uzskata, ka ir radusies nepieciešamība noteikt vienotu pieeju PVN piemērošanai ES dalībvalstīs.
 
Esam apkopojuši komitejas galvenos secinājumus, kas balstīti uz ES PVN Direktīvas 2006/112/EK normām un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.
 
Gan nodokļu administrācija, gan nodokļu maksātāji var izmantot komitejas ieteikumus, lai analizētu PVN piemērošanu gadījumos, kur dalībvalstu normatīvie akti pietiekami skaidri neregulē šādus darījumus.
 
Vēlamies uzsvērt, ka Latvijā līdz šim nav pieejami oficiāli skaidrojumi par PVN piemērošanu parādu pārdošanai vai apkalpošanai. PVN piemērošana parādu pārdošanai balstās uz iedibinātu praksi, kas bija nostiprināta līdz 2012. gada 31. decembrim spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 933, ka prasījuma tiesību cesijai PVN likuma normas nepiemēro. Pēc šo noteikumu atcelšanas savu līdzšinējo praksi VID apliecināja savā tīmekļa vietnes sadaļā “Jautājumi un atbildes.” Tādējādi varētu secināt, ka Latvijā parādu (tostarp INA) pārdošana tiek uzskatīta par darījumu, kam PVN likuma normas nepiemēro. Taču no iepriekš minētā izriet, ka Latvijas pieeja atšķiras no ES PVN komitejas secinājumiem.
 
ES PVN Komitejas secinājumi
 
INA pārdošana būtu uzskatāma par apliekamu darījumu (darījumu, kam piemēro PVN likuma normas), ko pārdevējs sniedz šī aizdevuma pircējam, kas izpaužas kā nemateriālā īpašuma cesija PVN direktīvas 25. panta (a) punkta izpratnē. Šī piegāde varētu būt ar PVN neapliekams pakalpojums direktīvas 135. panta pirmās daļas (d) punkta izpratnē.
 
Pamatojoties uz “GFKL Financial Services” lietu, ir apstiprināts, ka INA iegāde, ko par atlaides cenu veic pircējs, kurš uzņemas risku, nav apliekams darījums (no pircēja viedokļa), ja šī atlaides cena atspoguļo aizdevuma pazemināto vērtību iegādes brīdī. Jautājums, vai starpība starp INA nominālvērtību un pārdošanas cenu atspoguļo parāda faktisko saimniecisko vērtību cesijas brīdī, ir jāvērtē katrā atsevišķā gadījumā individuāli.
 
Ja starpība starp INA nominālvērtību un pārdošanas cenu neatspoguļo parāda faktisko saimniecisko vērtību, tad varētu teikt, ka pircējs uzņemas parādnieka maksātnespējas risku apmaiņā pret atlīdzību, un darījums būtu uzskatāms par apliekamu “parāda piedziņas” pakalpojumu sniegšanu, ko pircējs sniedz pārdevējam.
 
Kreditoram sniegtie INA apkalpošanas pakalpojumi, kas izpaužas kā aizdevuma pārvaldīšana ar darbību kopumu, kuru būtiskais mērķis ir parādu atgūšana un piedzīšana, būtu uzskatāma par apliekamu “parāda piedziņas” pakalpojumu sniegšanu un tādējādi būtu izslēgts no PVN direktīvas 135. panta pirmās daļas (d) punktā paredzētā atbrīvojuma.

 

 
Kontaktinformācija
Ilze Rauza
Nodokļu nodaļas direktore
ilze.rauza@pwc.com
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019