Plānotās izmaiņas grāmatvedības organizācijas kārtībā (2)

 
13.02.2018
 
Turpinām pagājušajā nedēļā iesākto tēmu par grāmatvedības organizācijas jauno kārtību.
 
Latvijā ir uzņēmumi, kuru pamatdarbība notiek Latvijā, bet tie ir ārvalstu uzņēmumu īpašumā vai pārvaldībā esošas sabiedrības, kurās saziņa galvenokārt notiek angliski. Šā gada 23. janvārī Ministru kabinets ir izskatījis un atbalstījis Ekonomikas ministrijas sagatavoto konceptuālo ziņojumu “Par grāmatvedības kārtošanu angļu valodā un citu valūtu lietošanu grāmatojumos.” Šajā rakstā – par būtiskām jomām, kas izvērtētas šajā ziņojumā.
 
Ziņojumā tiek izvērtētas divas Latvijā strādājošiem uzņēmumiem būtiskas jomas:
  1. grāmatvedības kārtošana angļu valodā;
  2. grāmatojumi ārvalstu valūtā, veicot konvertāciju pēc vidējā kursa deklarācijas iesniegšanas brīdī.
Šī iniciatīva atrisinātu daudzus grāmatvedības jautājumus uzņēmumos, kas Latvijā darbojas kā ārvalstu komersantu filiāles vai meitas sabiedrības, kā arī koplietošanas pakalpojumu centros, kas apkalpo Latvijas uzņēmumus, izmantojot mātes sabiedrības un grupas izstrādātos grāmatvedības organizācijas dokumentus, kontu plānus, grāmatvedības programmas, vadības atskaišu formas u.tml. Saskaņā ar pašreizējo regulējumu (likuma “Par grāmatvedību” 6. pants) grāmatvedības reģistri ir jākārto latviešu valodā un kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāglabā Latvijā. Saimnieciskajos darījumos ar ārvalsts juridisko vai fizisko personu likums atļauj izmantot arī svešvalodu, kas pieņemama abām darījuma pusēm un revidentiem. Saskaņā ar likuma 5. pantu grāmatvedībā vērtības mērs ir euro un darījumus citās valūtās pārrēķina uz euro šajā pantā noteiktajā kārtībā.
 
Ziņojuma ietvaros veiktajā pētījumā ir secināts, ka šobrīd uzņēmējdarbības vide Latvijā tiek uzskatīta par ārvalstu uzņēmējiem nepieejamu, jo netiek nodrošināta tās atvērtība un mūsdienīgi piekļuves veidi, trūkst informācijas angļu valodā un valsts iestāžu pakalpojumi nav pieejami angliski. Ziņojuma sagatavošanā tika ņemti vērā gan valsts institūciju (Finanšu ministrija, VID, Valsts valodas centrs), gan nevalstisko organizāciju (Latvijas Komercbanku asociācija, Ārvalstu investoru padome, Latvijas Grāmatvežu asociācija u.c.) viedokļi, kā arī aplūkota pieredze tādās valstīs kā Nīderlande un Igaunija.
 
Pēc pētījuma veikšanas un visu iesaistīto pušu viedokļu apkopošanas ziņojumā ir secināts, ka šobrīd Latvijas infrastruktūra nav piemērota grāmatvedības kārtošanai angļu valodā un citu valūtu lietošanai grāmatojumos. Ziņojumā ir secināts, ka primāri būtu jāatrisina jautājums par valsts pakalpojumu sniegšanu angļu valodā, un norādīti veicamie uzdevumi:
  1. ieviest VID EDS risinājumu, kas nodrošina lietotāja saskarsmes teksta elementu mašīntulkošanu angliski;
  2. veikt pasākumus angliski mašīntulkoto EDS tekstu turpmākai pielāgošanai;
  3. nodrošināt un turpināt pilnveidot VID atbalsta sniegšanu ārvalstu investoriem;
  4. pastāvīgi aktualizēt svarīgāko likumu un MK noteikumu angliskos tulkojumus vietnē likumi.lv.
Atbildīgajām struktūrām noteiktie uzdevumi ir vērtējami pozitīvi, un šis ir solis pretī starptautiskiem uzņēmumiem Latvijā, taču uzņēmēji gaida tūlītējas pārmaiņas, piemēram, atļauju kārtot grāmatvedību atbilstoši grupas nostādnēm un tehniskajiem risinājumiem, kas nebūtu pretrunā ar likumdošanu un nemainītu līdzšinējo prasību iesniegt nodokļu deklarācijas un gada pārskatus valsts valodā.
 
Par šiem un citiem grāmatvedības jautājumiem detalizētāku informāciju aicinām saņemt pie PwC ārpakalpojumu grāmatvežiem vai plašāk uzzināt šajā informatīvajā materiālā.
 
 
Kontaktinformācija
Inese Veinberga
PwC Grāmatvedības pakalpojumu prakses vadītāja
inese.veinberga@pwc.com

Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019