16. SFPS “Noma” stāsies spēkā ar 2019. gada 1. janvāri

Šā gada 9. novembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 16. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta (SFPS) “Noma” piemērošanu ES ar 2019. gada 1. janvāri. Tomēr par tā ieviešanu visiem nomniekiem un līzinga ņēmējiem – SFPS izpratnē līzings ir tas pats, kas noma (angl. lease) – būtu jāsāk domāt daudz agrāk, jo 16. SFPS ieviešana var radīt nozīmīgas pārmaiņas uzņēmuma bilancē. Iznomātāja un līzinga devēja uzskaite gan būtiski nemainīsies, t.i., saglabāsies gan operatīvā noma, gan finanšu līzings un to uzskaite ar nedaudz papildinātām informācijas sniegšanas prasībām. Šajā rakstā apskatīsim tikai tās izmaiņas, kas attieksies uz nomniekiem.
 
Svarīgākās izmaiņas
 
Līdzīgi kā standarti par ieņēmumiem un finanšu instrumentiem, par kuriem informējām iepriekš, arī šis standarts būs obligāti piemērojams visiem tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri savus finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar SFPS vai kuru mātes sabiedrība grupas pārskatu vajadzībām pieprasa sagatavot finanšu informāciju, piemērojot SFPS.
 
16. SFPS sākotnēji ir ieviešams retrospektīvi, t.i., vai nu pilnīgi mainot visus salīdzinošos rādītājus vai arī izmantojot atviegloto pieeju un uzrādot izmaiņas pašu kapitālā sākotnējā standarta piemērošanas brīdī. Jāņem vērā, ka standarts pieprasa pārskatīt arī tās nomas, kas noslēgtas pirms 2019. gada 1. janvāra, pieļaujot vienīgi atkārtoti nevērtēt nomas definīcijas izpildījumu, kā arī nepiemērot standartu tām nomām, kuru termiņš beidzas 2019. gadā.
 
Standarta jauninājums ir pilnīga nomas pamata definīcijas izmaiņa. 16. SFPS izpratnē noma pastāv, ja ir identificējams aktīvs un ja pircējam ir tiesības gūt praktiski visus ekonomiskos labumus no aktīva izmantošanas tā lietošanas perioda laikā. Standartā ir arī sniegti detalizēti skaidrojumi par katru no šiem punktiem un to praktisko nozīmi.
 
Uzskaites atvieglošanai standarts ļauj neuzskatīt par nomu tādu aktīvu nomu, kas neatbilst definīcijai, ir īstermiņa (līdz 12 mēnešiem) vai zemas vērtības (jauna aktīva vērtība nepārsniedza USD 5 000). Standartā ir iestrādāti arī nomas termiņa izvērtēšanas apsvērumi, kas ļauj novērst manipulācijas ar līguma darbības termiņu – nomas termiņu nosaka, ņemot vērā plānotos pagarinājumus vai pirmstermiņa izbeigšanu.
 
Otrs būtisks jauninājums ir tas, ka jebkurš nomas definīcijai atbilstošs aktīvs tiek pakļauts vienotai atzīšanas shēmai, likvidējot operatīvo un finanšu nomu nomnieka uzskaitē. Turklāt jaunais modelis paredz bilancē uzrādīt visa veida nomas.
 
Nomas darījuma sākotnējā atzīšana bilancē notiek šādi:
  • Vispirms aprēķina nomas saistību – visu līgumā paredzēto nākotnes nomas maksājumu tagadnes vērtību, kas diskontēta ar nomas pamatā esošo procentu likmi (vai līdzīgu aizdevumu likmi). Nomas saistību atzīst tāpat kā jebkuru citu saistību;
  • Pēc tam aprēķina lietojumtiesības aktīvu (angl. right-of-use asset), kurš sastāv no nomas saistības, nomas priekšapmaksām, atjaunošanas izmaksām un ar līguma slēgšanu saistītām sākotnējām tiešajām izmaksām. Lietojumtiesības aktīvu atzīst pamatlīdzekļu sastāvā vai arī kā atsevišķu posteni ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā. Atjaunošanas izmaksām (piemēram, telpu remonts pirms pārvākšanās nākotnē, ja tas paredzēts līgumā) veido uzkrājumu bilances saistību sastāvā.
Pēc sākotnējās atzīšanas nomas darījumu uzskaiti veic šādi:
  • Lietojumtiesības aktīvu nolieto un pakļauj vērtības samazinājuma izvērtēšanai tāpat kā jebkuru citu uzņēmuma īpašumā esošu ilgtermiņa aktīvu;
  • Nomas saistībai atzīst diskontēšanas radītās procentu izmaksas;
  • Atsevišķi atzīst tos mainīgos nomas maksājumus, kurus 16. SFPS neļauj iekļaut nomas saistībā;
  • Ja nepieciešams, regulāri pārvērtē nomas saistību un atjaunošanas izmaksu uzkrājumu, pārvērtējot arī lietojumtiesības aktīvu.
Ja jums rodas jautājumi par SFPS, aicinām sazināties ar Terēzi Labzovu-Ceicāni (tereze.labzova@pwc.com, t. 67094400).

 

 
Kontaktinformācija
Terēze Labzova-Ceicāne
PwC Revīzijas nodaļas vecākā projektu vadītāja
tereze.labzova@pwc.com

Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019