Sankciju apiešanas metodes

 
03.10.2017
 
Pēdējos gados visā pasaulē vairākām kredītiestādēm ir uzlikti sodi par pārkāpumiem, kas saistīti ar klientu izpēti, tostarp par neatbilstošu darījumu uzraudzību un nepietiekamu informācijas iegūšanu gan par klientu norādītajiem patiesajiem labuma guvējiem, gan par veiktajiem darījumiem. Šajā rakstā – sīkāk par sankciju apiešanas metodēm, ko izmantojušas sodītās kredītiestādes.
 
Vairākās publiskotās sankciju piemērošanas lietās iesaistītās bankas savos naudas pārskaitījumos neiekļauj klientu identifikācijas informāciju. Citos gadījumos bankas izmanto iekšējos kontus un fiktīvus uzņēmumus, lai noslēptu sankcijām pakļautu klientu iesaisti. Kredītiestādēm ir uzlikti sodi arī par klientu identitātes slēpšanu, apstrādājot maksājumus, kas organizēti ļoti sarežģītos veidos. Tālāk esam apkopojuši astoņus veidus, ko visbiežāk izmanto sankciju apiešanai.
 
Informācijas slēpšana maksājumu ziņojumos
 
SWIFT maksājumu ziņojumi tiek nosūtīti tā, lai noslēptu sankcijām pakļauto personu identitāti. Maksājuma izcelsmes kredītiestādē vai tās filiālē tiek dzēsta vai nomainīta informācija, kas šādas personas identificētu.
 
Maksājuma seguma pārskaitījumu (cover payments) ļaunprātīga izmantošana
 
Vairākām ārpus ASV reģistrētām kredītiestādēm ir uzlikti sodi par klientu identitātes slēpšanu, veicot dolāros denominētu darījumu klīringu caur ASV korespondentbankām. Vispirms starp divām ārpus ASV reģistrētām kredītiestādēm, kas apkalpo klienta kontu, tiek veikts starptautisks naudas pārskaitījums. Lai apstrādātu darījumu dolāros, ASV korespondentbankai tiek nosūtīts atsevišķs maksājuma seguma pārskaitījuma uzdevums.
 
Taču ASV korespondentbanka, kas saņem un apstrādā maksājuma seguma pārskaitījumu, saņem informāciju (piemēram, adresi, SWIFT kodu) tikai par abām ārpus ASV reģistrētajām kredītiestādēm, bet nesaņem nekādu informāciju par klientiem, par jebkuru citu darījumā iesaistītu kredītiestādi, par naudas pārskaitījuma informācijā minētajām personām.
 
Īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību ļaunprātīga izmantošana
 
Maksājumi tiek novirzīti caur īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, piemēram, fiktīviem uzņēmumiem vai ieguldījumu fondiem, kas pieder sankcijām pakļautiem klientiem vai atrodas to kontrolē. Rodas iespaids, ka maksājumi nāk no īpašam nolūkam dibinātās sabiedrības, nevis no sankcijām pakļautās personas. Ja īpašam nolūkam dibinātā sabiedrība galu galā tiek sasaistīta ar sankcijām pakļautu personu, tad tiek dibināta jauna šāda sabiedrība ar jaunu nosaukumu, kas tiek izmantota šim pašam nolūkam.
 
Pagaidu kontu (suspense accounts) ļaunprātīga izmantošana
 
Maksājumi tiek novirzīti no sankcijām pakļautām personām caur iekšējiem pagaidu kontiem, lai kredītiestādes nenoraidītu un nebloķētu maksājumus. Šādu maksājumu izejošajos SWIFT ziņojumos kā maksājuma iniciators sankcijām pakļautās personas vietā tiek norādīta maksājuma izcelsmes kredītiestāde.
 
Daudzpakāpju maksājumu organizēšana
 
Maksājumi tiek organizēti ļoti sarežģītos veidos (bez skaidra un pamatota saimnieciska mērķa), lai noslēptu sankcijām pakļautu personu iesaisti.
 
Tirdzniecības finansēšanas pārkāpumi
 
Kredītiestādes, kas cenšas apiet sankcijas, savos tirdzniecības finanšu instrumentos dzēš vai nenorāda atsauces uz sankcijām pakļautiem klientiem vai valstīm. Piemēram, šādas kredītiestādes var izmantot savu bankas nosaukumu, nevis sankcijām pakļauta klienta nosaukumu, vai arī vispārīgāku informāciju, lai noslēptu sankcijām pakļautas personas vai valsts iesaisti.
 
Informācijas labošana čekos
 
Kredītiestāde, kas cenšas apiet sankcijas, dzēš vai maina atsauces uz sankcijām pakļautām personām, izrakstot un apstrādājot čekus.
 
Trešo personu kredītiestāžu izmantošana
 
Maksājumi dolāros tiek nosūtīti caur ASV korespondentbankām (pretstatā viņu pašu ASV atvērtajām filiālēm), lai mazinātu sankciju pārkāpumu risku izcelsmes kredītiestādes ASV filiālē. Šo metodi bieži izmanto kopā ar metodi, kurā tiek dzēsta vai nenorādīta sankcijām pakļautās personas identifikācijas informācija.
 
Lai labāk atklātu un novērstu sankciju iespējamo apiešanu, kredītiestādēm ir jāiestrādā atbilstošie brīdinājuma signāli savos kontroles mehānismos un mācību materiālos.

 

 
Kontaktinformācija
Katerīna Kļimova
PwC Revīzijas nodaļas menedžere
katerina.klimova@pwc.com

Tel: 67094400
© 2020 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.02.2020