Tirgus ļaunprātīga izmantošana

 
03.10.2017
 
Kopš 2016. gada 3. jūlija Finanšu instrumentu tirgus likums (“FITL”) vairs neparedz izsmeļošus noteikumus saistībā ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu, kā arī no tā izrietošajām sekām. Tas gan nenozīmē, ka tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulējums būtu atcelts, bet gan to, ka šīs normas ir aizstātas ar citu ES tieši piemērojamu normatīvo aktu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu.1 Šajā rakstā – par tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jēdzienu un sekām.
 
Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas jēdziens un piemēri
 
Atbilstoši regulas noteikumiem tirgus ļaunprātīga izmantošana ietver nelikumīgu rīcību finanšu tirgos. Regulas izpratnē šis jēdziens būtu jāsaprot kā iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā, šādas informācijas nelikumīga izpaušana un tirgus manipulācija.2 Tādējādi jau regulas definīcijā ir nostiprināti galvenie tirgus ļaunprātīgas izmantošanas elementi, kas izpaužas kā prettiesiskas darbības finanšu tirgos.
 
Viens no atslēgas vārdiem tirgus ļaunprātīgas izmantošanas definīcijā ir iekšējā informācija, ar to saprotot informāciju, ko saprātīgs ieguldītājs varētu izmantot, lai pieņemtu lēmumu par finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu.3 Lai izvairītos no situācijām, kurās iekšējā informācija tiek izmantota prettiesiski, finanšu instrumentu emitentiem ir pienākums sagatavot sarakstu ar personām, kam ir piekļuve visa veida iekšējai informācijai.
 
Iekšējās informācijas izmantošana tirdzniecībā ir no iekšējās informācijas gūta netaisnīga priekšrocība, kas rada kaitējumu trešajām personām, kam šāda informācija nav zināma. Tādēļ personām, kam ir piekļuve iekšējai informācijai, ir aizliegts izmantot šo informāciju, lai tieši vai netieši, savā vai citas personas labā pirktu vai pārdotu finanšu instrumentus, uz kuriem šī informācija attiecas.
 
Līdzīgā veidā atbilstoši minētajai definīcijai ir aizliegta arī iekšējās informācijas nelikumīga izpaušana. Personām, kam ir pieejama iekšējā informācija, ir aizliegts to izpaust jebkurai citai personai (izņemot gadījumus, kuros šāda izpaušana notiek, pildot ierastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus), kā arī ieteikt vai pamudināt kādu personu pirkt vai pārdot finanšu instrumentus, kas saistīti ar šādu iekšējo informāciju.
 
Visbeidzot, tirgus ļaunprātīga izmantošana var izpausties arī kā tirgus manipulācijas, kuras parasti tiek iedalītas šādās grupās:
  1. nepareizu vai maldinošu norāžu došana attiecībā uz finanšu instrumenta piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu;
  2. finanšu instrumentu cenas ietekmēšana, izmantojot fiktīvus mehānismus vai cita veida krāpšanu;
  3. informācijas un baumu izplatīšana par finanšu instrumenta cenu;
  4. nepareizas vai maldinošas informācijas izplatīšana saistībā ar finanšu instrumentu cenu noteikšanas etaloniem.
Iesaistoties tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, it īpaši pēc regulas spēkā stāšanās, personai draud ārkārtīgi bargas sankcijas. Par regulas pārkāpumiem saistībā ar tirgus ļaunprātīgu izmantošanu FITL paredz soda naudu fiziskām personām līdz 5 miljoniem eiro un juridiskajām personām – līdz 15 miljoniem eiro vai 15% no iepriekšējā finanšu gada kopējā apgrozījuma saskaņā ar iepriekšējā finanšu gada apstiprināto gada pārskatu.4 Turklāt šobrīd visā ES ir paredzēta obligāta prasība dalībvalstīm paredzēt kriminālatbildību par darbībām, kas izpaudušās kā tirgus ļaunprātīga izmantošana. Krimināllikums par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu citstarp paredz pat brīvības atņemšanu līdz desmit gadiem.5
 
Kā redzams, regulējums attiecībā uz iekšējās informācijas turēšanu un sankcijām, kas izriet no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma, ir pietiekami plašs un sarežģīts. Tāpat ar finanšu tirgu saistītām personām bieži vien nākas saskarties ar problēmām, kas izriet no daudzveidīgā6 ES regulējuma šajā jomā.
__________________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK
2 Turpat preambulas 7. punkts
3 Regulas 7. pants nosaka iekšējo informāciju kvalificējošus kritērijus.
4 Finanšu instrumentu tirgus likuma 148. panta septiņpadsmitās daļas 9. un 10. punkts
5 Krimināllikuma 193.2 pants
6 Ar šo regulējumu saprotot ne tikai regulas, direktīvas un lēmumus, bet arī dažādas vadlīnijas, ieteikumus u.c.

 

 
Kontaktinformācija
Jānis Gavars
PwC Legal jurists
janis.gavars@pwc.com

Tel: 67094400
© 2019 PwC. Visas tiesības aizsargātas. PwC apzīmē PwC uzņēmumu tīklu un/vai vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure.  | Pēdējās izmaiņas veiktas: 14.01.2019