PricewaterhouseCoopers - MindLink Transfertcenas

Lasīt angliski

Transfertcena (arī „salīdzināmā cena”, angliski „transfer price”) – preču vai pakalpojumu cena (vērtība), kas piemērota darījumā starp personām, kas uzskatāmas par saistītām.

Transfertcenu regulējuma primārais uzdevums ir nodrošināt, lai darījumā starp divām saistītajām personām (uzņēmumiem vai uzņēmumu un fizisku personu) piemērotās cenas vai vērtība atbilstu cenai vai vērtībai, kas tiktu piemērota līdzīgā darījumā starp divām nesaistītām pusēm tādos pašos vai līdzīgos apstākļos (tirgus cena).

Transfertcenu normu piemērošana ļauj nodrošināt to, ka:

  • saistītie uzņēmumi (arī personas, kuri ir dažādu valstu rezidenti, uzņēmumi grupas ietvaros) nenovirza ienākumus uz teritoriju ar labvēlīgāku nodokļu režīmu, kā arī, ka viens un tas pats ienākums netiek aplikts ar nodokli divreiz;
  • vairāki uzņēmumu grupā esoši Latvijas uzņēmumi (arī personas) nenovirza savu peļņu tam uzņēmumam, kuram varētu būt nodokļu atvieglojumi vai uzkrātie nodokļu zaudējumi.

Ja darījumā ar saistīto uzņēmumu cena vai vērtība preču vai pakalpojumu iegādes gadījumā ir lielāka par tirgus cenu, bet pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas gadījumā – zemāka par tirgus cenu, tad uzņēmumam jākoriģē ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums par saistītā darījuma cenas un tirgus cenas starpību, attiecīgi to palielinot.

Valsts ieņēmumu dienests pēdējos gados ir palielinājis kompetenci un resursus, kas vērsti uz transfertcenu neatbilstību identificēšanu nodokļu audita laikā. Tādēļ arī nodokļu maksātājiem laicīgi jāpadomā par transfertcenu politiku un dokumentāciju, kas pamato un uzskatāmi parāda, ka transfertcenas ir aprēķinātas saskaņā ar likumdošanā paredzētajām metodēm un atbilst tirgus cenām.

PricewaterhouseCoopers jau vairākus gadus veic nodokļu konsultācijas transfertcenu jautājumos, tai skaitā izstrādā uzņēmumu transfertcenu politiku un dokumentāciju saskaņā ar Latvijas un starptautiskās likumdošanas prasībām, kā rezultātā esam uzkrājuši gan zināšanas, gan praktisko pieredzi šajos jautājumos.

Mēs lepojamies, ka izdevums „International Tax Review” ir atzinis PricewaterhouseCoopers kā labāko transfertcenu pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs 2010. un 2012. gadā. Turklāt, PricewaterhouseCoopers Eiropas uzņēmumu tīkls ir atzīts arī par labāko transfertcenu pakalpojumu sniedzēju Eiropā divus gadus pēc kārtas. Šie iepriekšminētie apbalvojumi tiek piešķirti, izvērtējot klientu lielumu, problēmas sarežģītību un inovācijas, sniedzot transfertcenu pakalpojumus.

Saistītie MindLink.lv raksti: Transfertcenas

31 Jan 2017
Prakse
Saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām transfertcenu metodes preču vērtības noteikšanai ir izmantojamas UIN vajadzībām, jo atsauce uz tām ir iekļauta MK noteikumos Nr. 556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi.” Vienlaikus jāatceras, ka gadījumos, kad Latvijas nodokļu maksātāji iepērk preces no saistītiem ārvalstu uzņēmumiem, kas reģistrēti ārpus ES/EEZ dalībvalstīm, transfertcenas (TC) var ietekmēt arī preču muitas vērtību un maksājamos muitas nodokļus. 
 
7 Dec 2016
Prakse
Šā gada 9. augusta Īsziņu rakstā “Risku analīze transfertcenu dokumentācijā” aplūkojām ESAO TC vadlīniju jaunākajā redakcijā aprakstītos soļus risku analīzes veikšanai TC funkcionālās analīzes ietvaros. Aizsākot rakstu sēriju, kurā skaidrosim katru no sešiem risku analīzes soļiem, šis raksts sniedz ieskatu pirmā risku analīzes soļa piemērošanā, kas attiecas uz ekonomiski nozīmīgu risku identificēšanu darījuma ietvaros. 
 
20 Sep 2016
Prakse
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.2 pantā ir konkrēti norādīts, kādai informācijai un dokumentiem ir jābūt nodokļu maksātāja rīcībā, lai nodokļu kontroles procesa laikā nodokļu administrācijai apliecinātu, ka transfertcenas noteikšana konkrētām uzņēmējdarbības aktivitātēm ir rūpīgi apsvērta un atbilst nesaistītu personu apstākļiem. Šajā rakstā – par likuma norāžu praktisko pielietojumu. 
 
9 Aug 2016
Pieņemts
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādātā dokumenta “Transfertcenu noteikšanas vadlīnijas daudznacionāliem komersantiem un nodokļu administrācijām” jaunākā redakcija, kas stājās spēkā 2015. gada rudenī, būtiski paplašina prasības attiecībā uz risku analīzi transfertcenu dokumentācijas funkcionālās analīzes ietvaros. Par to sīkāk – šajā rakstā.
 
2 Aug 2016
Projekts
Šā gada 4. jūlijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir publicējusi sabiedriskās apspriedes projektu attiecībā uz peļņas sadales metodes izmantošanu. Projekts piedāvā jaunas vadlīnijas peļņas sadales metodes piemērošanai, kuras plānots ieviest ESAO transfertcenu vadlīniju II nodaļā. Projektā ir izklāstīti priekšnosacījumi šīs metodes piemērošanai, piemēram, darījumi ir detalizēti un precīzi jāapraksta funkcionālajā analīzē, kā arī jāpaskaidro, kāpēc vispiemērotākā ir tieši peļņas sadales metode.
 
26 Jūl 2016
Prakse
Mūsu pieredze liecina, ka uzņēmumu vidū pastāvošais uzskats, ka labi uzņēmuma kopējie rādītāji samazina nodokļa uzrēķina risku, ir maldīgs. VID var uzsākt transfertcenu (TC) auditu arī tiem uzņēmumiem, kuru peļņas rādītāji atbilst konkurentu/tirgus līmenim, kā arī audita rezultātā var veikt uzrēķinu vienam vai vairākiem saistīto pušu darījumiem, pat ja tas no VID puses nav racionāls un tālredzīgs lēmums, kā paskaidrots turpmāk šajā rakstā.
 
19 Jūl 2016
Prakse
Turpinot tēmu par Finanšu ministrijas un VID darba uzsākšanu pie tiesību aktu grozījumu izstrādes transfertcenu (TC) jomā, šoreiz apskatīsim zemas pievienotās vērtības pakalpojumus, kas ir viena no tēmām, ko plānoto grozījumu ietvaros ir paredzēts ieviest Latvijas TC regulējumā. Par to plašāk – šajā rakstā. 
 
14 Jūn 2016
Projekts
Iepriekšējās nedēļas Īsziņā rakstījām par Finanšu ministrijas un VID darba uzsākšanu pie tiesību aktu grozījumu izstrādes transfertcenu jomā. Viens no plānotajiem grozījumiem ir izmaksu segšanas vienošanās ieviešana Latvijas transfertcenu regulējumā. Par to plašāk – šajā rakstā.
 
7 Jūn 2016
Prakse
Iepriekš jau esam rakstījuši, ka mūsdienu integrētajā tirgus sistēmā, kur katra valsts var brīvi izvēlēties sev tīkamu nodokļu regulējumu, starptautiskiem uzņēmumiem paveras iespējas negodīgai nodokļu plānošanai, jo nereti vietējo tiesību aktu piemērošana, savstarpēji mijiedarbojoties, var novest pie tā, ka nodokļi netiek uzlikti vispār vai arī tiek uzlikti divās (vai vairākās) valstīs.
 
17 Maijs 2016
Prakse
Šajā rakstā – par saistīto pušu darījumu (transfertcenu jeb TC) dokumentācijas pārskatīšanas un atjaunošanas prasībām un risku, kas var rasties, ja VID apstrīd dokumentācijā cenu pamatošanai izmantoto datu atbilstību tirgus situācijai. 
 
12 Apr 2016
Prakse
Šajā rakstā – par transfertcenu risku, kas var rasties loģistikas un noliktavu pakalpojumu sniedzējiem, kuru izstrādāto transfertcenu dokumentāciju VID apstrīd, pamatojoties uz to, ka uzņēmums ir nevis loģistikas un noliktavu pakalpojumu sniedzējs, bet gan izplatītājs, un otrādi.
 
22 Mar 2016
Prakse
Iepriekš publicētās Īsziņas nobeigums. 
 
15 Mar 2016
Prakse
Pēdējos gados ir krietni pieaudzis VID auditu skaits, kuros tiek analizētas transfertcenas, t.i., cenas, kas piemērotas darījumos ar saistītiem uzņēmumiem. Šajā rakstā – par pēdējā laikā novērotajām tendencēm VID auditos. 
 
8 Mar 2016
Prakse
Pagājušajā nedēļā publicētā raksta nobeigums. 
 
1 Mar 2016
Prakse
Nereti uzņēmumiem rodas jautājumi par saistītu personu definīciju un likuma prasību šo personu savstarpējos darījumus pamatot transfertcenu dokumentācijā. Šajā rakstā – ieskats par to, kas ir saistītas personas un kādos gadījumos ir nepieciešams (vai arī būtu noderīgi) sagatavot transfertcenu dokumentāciju.
 

 
Kontaktinformācija
Tatjana Koncevaja
tatjana.koncevaja@pwc.com
Zane Smutova
zane.smutova@pwc.com

Tel: 67094400
Kr. Valdemāra iela 21, Rīga